Thông báo thời khoá biểu Kỳ phụ 12 năm học 2022-2023

VPK thông báo Thời khóa biểu Kỳ phụ 12 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT theo file đính kèm. Trong đó có Theo lớp, theo phòng và theo mã môn học.