Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023

Chi tiết sinh viên xem tại link : https://utt.edu.vn/daotao/thong-bao/thong-bao-vv-dang-ki-hoc-va-tkb-hoc-ki-chinh-1-nam-hoc-2022-2023-a14308.html

 


Tệp đính kèm