THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÍ THI CẢI THIỆN CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

* Trong quá trình xét công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất (sau đây gọi tắt là xét môn học GDTC) cho SV, có một số SV mặc dù từng học phần (HP) đã đạt nhưng khi xét môn học GDTC thì chưa đạt do điểm TBC môn học theo thang điểm 4 chưa đủ 2.0 (SV xem thêm cách quy đổi điểm HP và cách xét môn học GDTC trong phần Lưu ý bên dưới).

 

* Nhằm tạo điều kiện cho các SV nói trên, Nhà trường tổ chức đợt thi cải thiện các HP GDTC.

     - Đối tượng đăng kí: SV Đại học (Chính quy và Liên thông), Cao đẳng từ khóa 67 đến khóa 70 và phải đáp ứng đồng thời 02 tiêu chí dưới đây:

          + SV có điểm TBC môn học GDTC theo thang điểm 4 dưới 2.0;

          + SV chỉ được đăng kí thi cải thiện với (các) HP mà trong lần học gần nhất mới chỉ thi 01 lần và điểm HP trong lần thi 1 của lần học đó được điểm từ 4.0 đến 5,9 (theo thang điểm 10).

     - SV có thể đăng kí thi cải thiện một hoặc cả hai HP GDTC (tùy vào nhu cầu cá nhân của từng SV). Với HP GDTC tự chọn, SV phải đăng kí đúng HP mà mình đã học.

     - Lịch thi và địa điểm thi: dự kiến vào đầu tháng 6/2022, kế hoạch cụ thể sẽ được thông báo cùng với DS SV đăng kí thi.

     - SV đăng kí và nộp lệ phí thi (40 000đ / HP) tại Phòng tiếp công dân và người học (VP Một cửa cũ) từ ngày 09/5/2022 đến hết ngày 13/5/2022 (trong giờ hành chính).

 

* Lưu ý:

1. SV chủ động xem trong tài khoản cá nhân để biết điểm của từng HP GDTC, từ đó tự tính điểm TBC môn học GDTC xem mình đã đạt chưa.

2. Cách quy đổi điểm HP và cách xét môn học GDTC

     - Quy đổi điểm HP

Anh1.jpg

 

     - Điểm học phần lấy điểm cao nhất trong tất cả các lần thi.

     - Điểm trung bình chung môn học GDTC là điểm đánh giá kết quả học tập toàn môn học được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:                              

                                          DTB = Σ(ai.mi) / Σmi

          Trong đó:

               + DTB là điểm trung bình chung môn học GDTC;

               + ai là điểm của học phần thứ i (tính theo thang điểm 4);

               + mi là số tín chỉ của học phần thứ i.

     - Điều kiện xét môn học GDTC: Sinh viên được xác nhận hoàn thành chương trình GDTC nếu đạt đủ các điều kiện sau:

          + Đã tích lũy đủ số học phần theo quy định;

          + Điểm trung bình chung môn học đạt 2.0 trở lên;

          + Không có học phần nào có điểm HP dưới 1.0 (theo thang điểm 4).

- VD một số trường hợp khi xét môn học GDTC

Anh2.jpg


Tệp đính kèm