THÔNG BÁO V/V NỘP QUYỂN BÁO CÁO ĐỂ PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 CHUYÊN NGÀNH CNKT CƠ ĐIỆN TỬ

Sinh viên khóa 69 làm Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử nộp 2 quyển về Bộ môn Cơ điện tử. Bộ môn sẽ tiến hành phân công phản biện và thành lập hội đồng bảo vệ tốt nghiệp.

Thời gian nộp: thứ 3 ngày 21/06/2022

Cụ thể như sau: 14h00 – 14h30: 69DCCN21

                          14h30 – 15h00: 69DCCN22

Địa điểm: Bộ môn Cơ điện tử (Phòng 404 - H1)

Lưu ý:

  • Sinh viên cần kiểm tra lại tên đề tài đúng theo Quyết định được giao (trừ trường hợp đã nộp Đơn đề nghị chỉnh sửa và đã được đồng ý).
  • Sinh viên cần nộp Đồ án theo đúng định dạng quy định và có chữ ký xác nhận đồng ý cho phép bảo vệ của GVHD.
  • Sinh viên nộp quyển có bản photo Phiếu giao nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp, bản chính sẽ được gắn vào quyển bìa cứng sau khi bảo vệ.

Tệp đính kèm