Thông báo xét cấp học bổng ngắn hạn tại Cộng hoà LB Đức

Điều chỉnh bổ sung: Đối với Bước 1, tuyển chọn vòng Trường, gia hạn đăng ký cho sinh viên năm 3 và năm 4, khoa CNTT đến hết ngày 25/10/2022.


Tệp đính kèm