Thông báo

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65 đợt 1 năm 2018

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65 đợt 1 năm 2018.

Thông báo đăng ký lựa chọn đề tài Đồ án tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin K65 đợt 1 (T3/2018)

Thông báo đăng ký lựa chọn đề tài Đồ án tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin K65 đợt 1 (T3/2018).

Bảng điểm xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 K65 và K64 xét cùng

Bảng điểm xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 K65 và K64 xét cùng.

Thông báo kết quả xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp cho SV K65 đợt 1 và SV K64 đăng ký xét cùng K65 (T3.2018)

Thông báo kết quả xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp cho SV K65 đợt 1 và SV K64 đăng ký xét cùng K65 (T3.2018).

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K65-ĐH ngành Hệ thống thông tin và K66-CĐ ngành Công nghệ thông tin

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K65-ĐH ngành Hệ thống thông tin và K66-CĐ ngành Công nghệ thông tin.