Thông báo

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65 đợt 2 năm 2018 (tháng 9/2018)

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65 đợt 2 năm 2018 (tháng 9/2018).

Thông báo kết quả (dự kiến) xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp cho SV K65 đợt 2 và SV K64 đăng ký xét cùng K65 (T9.2018)

Thông báo kết quả (dự kiến) xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp cho SV K65 đợt 2 và SV K64 đăng ký xét cùng K65 (T9.2018).

Lịch học và Danh sách các lớp trình độ TOEIC giai đoạn 3 (tháng 9/2018)

Lịch học và Danh sách các lớp trình độ TOEIC giai đoạn 3 (tháng 9/2018).

Danh sách và lịch học (dự kiến) các lớp trình độ TOEIC giai đoạn 3 (tháng 9/2018)

Danh sách và lịch học (dự kiến) các lớp trình độ TOEIC giai đoạn 3 (tháng 9/2018).

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC khóa 66 ngày 13/08/2018

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC khóa 66 ngày 13/08/2018.