Thông báo

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy.

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64 ngành HTTT, ĐTVT.

Bảng điểm học tập toàn khóa xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp Hệ đại học chính quy K64

Bảng điểm học tập toàn khóa xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp Hệ đại học chính quy K64 ngành Hệ thống thông tin và Điện tử viễn thông.

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64-ĐH và K65-CĐ ngành Điện tử viễn thông

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64-ĐH và K65-CĐ ngành Điện tử viễn thông.

Thông báo về Đồ án tốt nghiệp K64ĐH-Hệ thống thông tin và K65CĐ-Công nghệ thông tin

Thông báo về Đồ án tốt nghiệp K64ĐH-Hệ thống thông tin và K65CĐ-Công nghệ thông tin.