Thông báo

Bảng điểm học tập toàn khóa xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp Hệ đại học chính quy K64

Bảng điểm học tập toàn khóa xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp Hệ đại học chính quy K64 ngành Hệ thống thông tin và Điện tử viễn thông.

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64-ĐH và K65-CĐ ngành Điện tử viễn thông

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64-ĐH và K65-CĐ ngành Điện tử viễn thông.

Thông báo về Đồ án tốt nghiệp K64ĐH-Hệ thống thông tin và K65CĐ-Công nghệ thông tin

Thông báo về Đồ án tốt nghiệp K64ĐH-Hệ thống thông tin và K65CĐ-Công nghệ thông tin.

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64 - Đại học ngành Hệ thống thông tin và K65 - Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64 - Đại học ngành Hệ thống thông tin và K65 - Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017.