Thông báo

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ĐH, K65 CĐ ngành CNKT Điện tử, truyền thông đợt 2 năm 2017

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ĐH, K65 CĐ ngành CNKT Điện tử, truyền thông đợt 2 năm 2017.

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ĐH, K65 CĐ ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin đợt 2 năm 2017

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ĐH, K65 CĐ ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin đợt 2 năm 2017.

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học, K65 hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2017

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học, K65 hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2017.

Thông báo v/v nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học và K65 hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2017

Thông báo v/v nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học và K65 hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2017.

Lịch học và Danh sách các lớp trình độ TOEIC giai đoạn 2

Lịch học và Danh sách các lớp trình độ TOEIC giai đoạn 2.