Thông báo

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64, K65 hệ Đại học chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64, K65 hệ Đại học chính quy đợt 2 năm 2018.

Thông báo v/v nợ học phí Thực tập K66 và Đồ án tốt nghiệp K65

Thông báo v/v nợ học phí Thực tập K66 và Đồ án tốt nghiệp K65.

Thông báo v/v chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên và kế hoạch tổ chức lớp học

Thông báo v/v chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên và kế hoạch tổ chức lớp học.

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64, K65 hệ Đại học chính quy đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64, K65 hệ Đại học chính quy đợt 2 năm 2018.

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC khóa 66 giai đoạn 3 lần 2 thi ngày 15/12/2018

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC khóa 66 giai đoạn 3 lần 2 thi ngày 15/12/2018.