Thông báo

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành CNKT Điện tử, truyền thông

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành CNKT Điện tử, truyền thông.

Thông báo Hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành HTTT

Thông báo Hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành HTTT.

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành Hệ thống thông tin

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành Hệ thống thông tin.

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành HTTT và TTMMT

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành HTTT và TTMMT.

Thông báo kết quả thi học phần Tin học đại cương (DC1TT42) K68 thi ngày 07,10,12/12/2018

Thông báo kết quả thi học phần Tin học đại cương (DC1TT42) K68 thi ngày 07,10,12/12/2018 theo chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.