Thông báo

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K66+K69CN ngày 02/03/2019

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K66+K69CN ngày 02/03/2019.

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K67+K68 ngày 24/02/2019

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC K67+K68 ngày 24/02/2019.

Thông báo kết quả thi học phần Tin học đại cương (DC1TT42) K69 thi ngày 15,22/01/2019

Thông báo kết quả thi học phần Tin học đại cương (DC1TT42) K69 thi ngày 15,22/01/2019.

Thông báo Hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành ĐTVT

Thông báo Hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung Đồ án tốt nghiệp K64, K65 ĐH đợt 2 năm 2018 ngành ĐTVT.

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành CNKT Điện tử, truyền thông

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập K66 đợt 1 ngành CNKT Điện tử, truyền thông.