Thông báo

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ngành Hệ thống thông tin

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ngành Hệ thống thông tin.

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp sớm cho sinh viên K65 - Hệ Đại học chính quy

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp sớm cho sinh viên K65 - Hệ Đại học chính quy.

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy

Thông báo Danh sách giảng viên phản biện Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy.

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp K64 hệ Đại học chính quy.

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64 ngành HTTT, ĐTVT.